Integritetspolicy Marban AB 

Information om behandling av personuppgifter

1    Inledning 

Marban AB (Marban) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. 

Marban är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Marban, men kan också ske av uppdragstagare till Marban. 

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Marban behandlar dina personuppgifter.


2    Personuppgifter som behandlas och grund till behandling 

Försäkringsrådgivning till dig som privatkund

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt kundförhållande med dig och för att fullgöra det kundavtal du eller din arbetsgivare ingått med Marban eller det uppdrag du eller din arbetsgivare lämnat till Marban. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal. 

Behandling av uppgifter sker även när Marban kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till vårt uppdrag för dig. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Marban, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal.

Behandling kan även komma att ske mot bakgrund av vissa rättsliga förpliktelser, till exempel lagring av dina personuppgifter. 

Behandling kan även ske för Marbans berättigade intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster. Se nedan avseende din rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.


PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress, telefonnummer)
 • Uppgifter om din anställning och familj
 • Försäkringsuppgifter (till exempel försäkringsnummer, kundnummer)

För att uppfylla ingånget avtal med dig eller med din arbetsgivare.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Berättigat intresse för marknadsföring.Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Marban har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.


PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress)
 • Uppgift om du är en person i politiskt utsatt ställning 

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Marbans berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Marban, som utbetalas eller mottas av en annan part. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Marbans behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision mottas och/eller utbetalas. 


Personuppgifter
Laglig grund för behandling
 • Försäkringsuppgifter (till exempel försäkringsnummer, kundnummer)
Efter en intresseavvägning


Anhörig till försäkringsrådgivningskund

Vi kan komma att behandla vissa uppgifter om dig som är anhörig till en person som är kund hos oss för att kunna utföra vårt uppdrag och för att kunna ge råd till vår kund.  


PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Familjeförhållanden
 • Ekonomisk information
För att uppfylla rättsliga förpliktelser.


Företrädare/kontaktperson till företag som är försäkringsrådgivningskund

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt kundförhållande med företaget och för att fullgöra det kundavtal företaget ingått med Marban eller det uppdrag företaget lämnat till Marban. Uppgifterna används för att identifiera dig som är företrädare för företaget, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge företaget tillgång till sin webbaserade kundportal. 

Marban kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Marbans berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Marbans behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.


PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer, e-post)

Efter en intresseavvägning.Marban kan även komma att behandla uppgifter om dig som är ägare till ett företag, antingen direkt eller genom annat företag. Detta görs i de fall Marban är skyldigt att identifiera företagets verkliga huvudman enligt penningtvättsregler. I vissa fall kan du som är vd eller styrelseledamot bli identifierad som verklig huvudman. 


PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, telefonnummer)
 • Uppgift om du är en person i politiskt utsatt ställning

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.    Du kontaktar Marban eller Marban kontaktar dig

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis. Marban kan till exempel kontakta dig, trots att du inte är kund hos Marban, för att marknadsföra våra tjänster. Se nedan avseende din rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. 


PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress)
 • Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Efter en intresseavvägning eller för att fullgöra ett avtal du ingått med Marban.Marban kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Marban berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. 

Personuppgifter kan komma att behandlas för Marbans berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Prenumeration på nyhetsbrev

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Se nedan avseende din rätt att återkalla ett samtycke. 

PersonuppgifterLaglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress)
Samtycke

Marban kommer att behandla dina uppgifter efter att du lämnat ett samtycke i samband med att du tecknar en prenumeration på vår hemsida.


Samarbetspartner till Marban

Marban kan komma att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos en samarbetspartner till Marban i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som bolagen kommit överens om. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter. 


Personuppgifter
Laglig grund för behandling
 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress)

Efter en intresseavvägning.


Marban kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Marbans berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Marbans behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Marbans berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


3    Inhämtande av uppgifter 

Vi hämtar information om dig från olika källor. 

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering). 

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Marban komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Marban komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller. 

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den insynsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till Marban.


4    Aktörer som Marban delar uppgifter med

Marban delar uppgifter till samarbetspartners, till exempel försäkringsbolag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Marban och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du har valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Marban, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. 

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser. 

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för Marbans berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. 

Marban kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen. 


5    Plats för behandling

Den behandling som Marban utför sker inom EU/EES. I de fall Marban eller en tjänsteleverantör till Marban skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Marban att det finns skyddsåtgärder på plats. 


6    Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Marban samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad Marban och du har kommit överens om. Sådana uppgifter som är hänförliga till den försäkringsförmedling som Marban utfört för dig kommer Marban spara minst 11 år från det att du inte längre är kund hos Marban. Uppgifter som är hänförliga till kundkännedomsåtgärder som krävs enligt penningtvättsregelverket kommer Marban spara minst 5 år efter det att du inte längre är kund hos Marban. 

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt. 


7    Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas. 

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter. 

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering 

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick. 

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Marban begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Marban eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.  

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör. 

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Marban är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag. 


8    Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Marban om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter:

Marban AB
Norrlandsgatan 10,
111 43 Stockholm
Telefonnummer: +46 129 50 000
E-post: info@marban.se 

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


9    Cookies (kakor)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på vår webbsida mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller kunder inloggade på Marban AB internetportal.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.