Tillsyn

Försäkringsförmedling

Marban är registrerade försäkringsförmedlare med tillstånd i samtliga livförsäkringsklasser och står under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten som bedrivs är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen. Du kan kontrollera våra tillstånd samt vilka som har rätt att distribuera försäkringar på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Marban och dess anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Marban kan ådra sig i samband med försäkringsdistributionen.

Marban är anslutet till InsureSec (www.insuresec.se). Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution.


Marban är medlemmar i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga (www.tydliga.se).

 

Investeringsrådgivning

Bolaget är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Bolaget marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål ska anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Genom Garantum är våra investeringsrådgivare licensierade hos Swedsec (www.swedsec.se).